Liên hệ

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC)

 Địa chỉ :      18 Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại:   04.39435602
Fax:            04. 38263477
Email:         tonghop@mic.gov.vn 
Web:            http://mic.gov.vn